JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

59 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

109 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

249 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2018.4.5 , nie podpisany  lub jako zip

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2018.4.5 , nie podpisane  lub jako zip

  Uaktualnienie 2018.4.4 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano ostrzeżenie przy fakturowaniu i księgowaniu dokumentu WZ, który został połączony do dokumentu WZ+,
  • Dodano możliwość drukowania "osoba" zamiast "podpis osoby" na fakturach,
  • Dodano możliwość ustalenia daty uzyskania przychodu w Ewidencji Przychodów na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (domyślnie) lub daty dokumentu (opcjonalnie),
  • Dodano możliwość wyboru czy w tabelach rozrachunków kontrahenta mają być pokazywane wszystkie rozrachunki czy tylko niezapłacone,
  • Dodano automatyczne sprawdzenie czy plik JPK nie został potwierdzony przy otwieraniu zestawienia JPK oraz możliwość szybkiego potwierdzenia plików,
  • Dodano oznaczanie kolorami błędnych plików JPK (czerwony) oraz nie potwierdzonych plików JPK (pomarańczowy),
  • Dodano możliwość podpisu e-deklaracji przy pomocy zewnętrznego podpisu,
  • Poprawiono odksięgowywanie dokumentów z podglądu dokumentu w PKPiR,
  • Poprawiono aktualizację PIT-4R,
  • Poprawiono drukowanie połączonych dokumentów WZ,
  • Poprawiono wybór symbolu Klasyfikacji Środka Trwałego,
  • Poprawiono tworzenie ewidencji VAT sprzedaży dla metody kasowej w przypadku, gdy dokument ma wartość zero (np. zmiana z stawki VAT na zwolnioną),

  Uaktualnienie 2018.4.3 , nie podpisane  lub jako zip

  • Zmieniono sposób sprawdzania podatników czynnych VAT,
  • Dodano możliwość edycji zaksięgowanego dokumentu bez konieczności odksięgowywania,
  • Dodano zestawienie JPK do szybkiego dostępu w Biurze Rachunkowym,
  • Dodano nowy formularz PIT-4R(7),
  • Dodano e-deklarację dla VAT-7D(8),
  • Dodano wydruk stanowiska pracownika do druku delegacji pracownika,
  • Dodano "Miejsce wyjazdu" oraz "Środek transportu" do podróży służbowych oraz delegacji,
  • Dodano możliwość importowania zapisów operacji bankowych z plików CSV,
  • Dodano możliwość stworzenia arkusza inwentaryzacyjnego oraz spisu z natury w cenach ważonych,
  • Dodano możliwość eksportowania danych z tabel do formatu CSV,
  • Dodano możliwość importowania danych do tabel z formatu CSV,
  • Dodano możliwość używania myślnika oraz spacji w identyfikatorze firmy dla biura rachunkowego,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie stawki amortyzacji przy wyborze symbolu KŚT,
  • Dodano możliwość określenia preferowanego konta księgowego dla importowanych dokumentów,
  • Zaktualizowano i uzupełniono listę Klasyfikacji Środków Trwałych,
  • Poprawiono wydruk linii poziomych na wydruku faktury - przy wyłączonej opcji linii poziomych nie są drukowane,
  • Poprawiono edycję i usuwanie kontrahentów, gdy występują w innych tabelach,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów w cenach brutto korzystając ze schematów księgowania,
  • Poprawiono dodawanie kontrahenta incydentalnego w czasie wystawiania faktury,
  • Poprawiono eksportowanie dokumentów PZ (poprzez przycisk "Nowy" z okna "Eksportowanie dokumentów magazynowych") dla okresów innych niż obecny miesiąc księgowy,
  • Poprawiono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,
  • Poprawiono przywracanie stanów magazynowych dla BO z towarami w więcej niż jednej pozycji,
  • Poprawiono dla wersji sieciowej obsługę wyboru podpisu osoby uprawnionej do podpisu faktury, brana jest osoba zalogowana,
  • Usunięto opcję "Podatnik unijny" z danych firmy,

  Uaktualnienie 2018.4.2 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano możliwość wygenerowania raportu sprzedaży i obrotów dla wybranego kontrahenta podczas wprowadzania pozycji dokumentu lub faktury,
  • Dodano w czasie importu dokumentów możliwość rozpoznawania kontrahenta po parze nazwa skrócona + NIP - w celu uniknięcia przypadku, gdy w importowanych dokumentach nazwa skrócona jest współdzielona pomiędzy dwóch kontrahentów o różnych NIP,
  • Dodano nowe funkcje do łączenia dokumentów WZ,
  • Dodano opcję pozwalającą na nie ujmowanie dokumentów zakupowych z odliczeniem 0% w Ewidencji VAT zakupów,
  • Dodano opcję pozwalającą na ostrzeganie w trakcie wprowadzania dokumentu o sytuacji, gdy data obowiązku podatkowego i data zaliczenia do VAT są różne,
  • Dodano kolumnę z datą wypłaty do płac,
  • Poprawiono tworzenie dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej,
  • Poprawiono zliczanie kwot brutto w przypadku rozbijania wg schematów księgowych,
  • Poprawiono zmianę na kontrahenta incydentalnego przy usuwaniu kontrahenta,
  • Poprawiono edycję nagłówka dokumentu magazynowego, który nie był zafakturowany,
  • Poprawiono zapis NIP w danych realizowanego abonamentu,

  Uaktualnienie 2018.4.1 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano możliwość wydruku informacji dot. programu oraz licencji,
  • Dodano możliwość dowolnej zmiany miesiąca dla dokumentu magazynowego lub faktury w trakcie ich wprowadzania lub edycji, bez konieczności zmiany zmiany miesiąca księgowego,
  • Dodano możliwość wydrukowania paragonu po wysłaniu w czasie wystawiania.,
  • Poprawiono wygląd okna wystawiania dokumentów w przypadku np. realizacji zamówienia z podaną walutą,
  • Poprawiono uwzględnianie współczynnika sprzedaży opodatkowanej w samej ewidencji VAT,

  Uaktualnienie 2018.3.4 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano możliwość grupowania pracowników po PESEL przy tworzeniu RCA (eksport do Płatnika),
  • Dodano możliwość określenia daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
  • Dodano możliwość określenia naliczenia/odliczenia VAT, daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
  • Dodano możliwość wprowadzania tylko zaznaczonych zaimportowanych dokumentów,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie daty i numeru dokumentu przy imporcie dokumentu magazynowego, jeśli podane dane są niepełne (np. tylko jedno z numer faktury/dokumentu),
  • Dodano możliwość zaimportowania pliku JPK_FA jako faktur zakupowych,
  • Dodano możliwość ustawiania daty obowiązku podatkowego/księgowania do VAT na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (nie daty dokumentu) podczas wprowadzania dokumentu księgowego,
  • Dodano wydruk uwag na dokumentach RW i PW,
  • Dodano podpis danymi dla VAT-12,
  • Dodano opcję separatorów tysięcy dla wydruków,
  • Dodano wymuszenie utworzenia konta bankowego przy wprowadzaniu wyciągów bankowych (rozwiązuje problem z brakiem obliczania salda banku, gdy nie ma wprowadzonego konta bankowego),
  • Dodano możliwość określenia domyślnej formy płatności dla dokumentów/faktur,
  • Dodano możliwość importowania dokumentów księgowych z pliku JPK_VAT dla odwrotnego obciążenia,
  • Dodano zmianę konta bankowego w dokumentach magazynowych, gdy zmieniane jest istniejące konto bankowe,
  • Dodano możliwość określenia dodatków i potrąceń "bez wypłaty", dla których obliczane jest jedynie potrącenie składek oraz podatku,
  • Dodano możliwość grupowego usuwania dokumentów zaksięgowanych oraz z okna wprowadzania dokumentów,
  • Dodano zapamiętywanie informacji o dacie i godzinie wysyłki faktury mailem,
  • Dodano możliwość wysyłania paragonu mailem,
  • Dodano zestawienie rozrachunków do raportowania łącznych rozrachunków z kontrahentami za dany okres,
  • Rozszerzono pole nazwiska pracownika do 30 znaków,
  • Poprawiono importowanie dokumentów:
  • - gdy nie jest określona kolumna PKPiR, ale tylko konto księgowe, a kolumna PKPiR w koncie jest 13,
  • - dla dokumentów w formacie Comarch ERP Optima, gdy nie zawierają żadnych dokumentów,
  • - domyślne konto jest preferowane względem innych o identycznym poziomie dopasowania,
  • - przy wyłączonym importowaniu do PKPiR, pobrana informacja o kolumnie PKPiR jest ignorowana,
  • - dla dokumentów JPK_FA zawierających kwotę należności, która jest kwotą netto,
  • - do importowania z JPK_VAT dodano brakujące mapowanie kwot dla stawki VAT 4%,
  • - dla plików CSV poprawiono mapowanie kolumn NETTO i VAT,
  • Poprawiono tworzenie JPK_FA zawierającego korekty,
  • Poprawiono określanie przedrostka NIP (czy powinien być wpisany) przy imporcie dokumentu EDI++ (.epp),
  • Poprawiono wydruk konta bankowego na wydruku WZ - drukowane jest konto przypisane do faktury (jeśli jest wystawiona faktura),
  • Poprawiono oznaczenie kolumny 15, powinno być "Inne",
  • Poprawiono usuwanie kontrahentów, jeśli byli powiązani z dokumentami zapłat,
  • Poprawiono przygotowywanie kodu QR przelewu przy wprowadzonych znakach minus,
  • Poprawiono edycję udziału sprzedaży opodatkowanej przy wyborze automatycznego księgowania nieodliczonego VAT,
  • Poprawiono drukowanie kwot PLN w podsumowaniu faktury nie w VAT,
  • Poprawiono tworzenie JPK_VAT oraz VAT-7 dla niektórych przypadków przy wyborze automatycznego rozliczenia odliczeń związanych z udziałem sprzedaży opodatkowanej,
  • Poprawiono obsługę danych kontrahenta - NIP w przypadku, gdy w dokumencie wpisany jest tylko kod NIP, a brakuje NIP,
  • Poprawiono działanie filtrów w zestawieniu zamówień dla SQL,
  • Poprawiono aktualizowanie się kwoty zapłaty w oknie rozrachunków z kontrahentami po wprowadzeniu zapłaty,

  Uaktualnienie 2018.3.3 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano możliwość zdefiniowania ceny jednostkowej do 8 miejsc po przecinku,
  • Dodano zabezpieczenie przy próbie zaimportowania (jako dokumenty księgowe) nieobsługiwanego formatu JPK (np. JPK_MAG),
  • Dodano możliwość niedrukowania numeru telefonu i adresu e-mail w nagłówku faktury,
  • Dodano możliwość dodania wartości faktury do proponowanej nazwy PDF dla faktury,
  • Dodano możliwość eksportu KEDU bez właściciela/wspólników,
  • Dodano w terminarzach należności oraz zobowiązań informacje na temat pochodzenia dokumentów źródłowych oraz możliwość przejścia do dokumentów wprowadzonych lub zaksięgowanych,
  • Dodano możliwość drukowania cen i wartości brutto dla dokumentów PW/RW,
  • Dodano podgląd e-deklaracji VAT-12,
  • Zmieniono zachowanie przy zmianie formy płatności w nagłówku faktury/dokumenty. Jeżeli dokument był rozliczony w całości (wprowadzona całkowita płatność), a nowa forma płatności nie ma ustawienia do rozliczenia całości wtedy płatność jest usuwana,
  • Poprawiono sortowanie po numerze faktury (po zmianie numerów faktur, tylko SQL),
  • Poprawiono scalenie pozycji księgowych w JPK w przypadku dokumentu korygującego o identycznym numerze i tej samej dacie,
  • Poprawiono wydruk dowodu wewnętrznego,
  • Poprawiono zliczanie pracowników dla DRA dla przypadku, gdy płace z dwóch kolejnych miesięcy były wypłacone w jednym miesiącu,
  • Poprawiono tworzenie DRA dla osobnych lat w przypadku, gdy wewnętrzne ID pracowników jest różne w obu latach,
  • Poprawiono wyświetlanie numeru dowodu wewnętrznego przynajmniej trójcyfrowego,
  • Poprawiono domyślne zasady płac w przypadku braku definicji domyślnej,

  Uaktualnienie 2018.3.2 , nie podpisane  lub jako zip

   Uaktualnienie 2018.3.1 , nie podpisane  lub jako zip

   • Dodano możliwość włączenia miesięcznej numeracji dowodów wewnętrznych,
   • Dodano możliwość sortowania dokumentów po uwagach,
   • Dodano możliwość podglądu i zmiany podatnika w pliku JPK_VAT (nazwa pełna, e-mail),
   • Dodano możliwość ukrywania pozycji z zerowymi cenami na wydruku spisu z natury,
   • Dodano możliwość wprowadzania udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem z dwoma miejscami po przecinku,
   • Dodano opcję "Gospodarka magazynowa", przy wyłączonej gospodarce magazynowej można w prostszy sposób wystawiać faktury (dawne faktury usługowe), menu programu jest prostsze i bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników,
   • Dodano obsługę tworzenia "złego długu" pomiędzy latami,
   • Dodano walidacje dla adresów e-mail,
   • Zmieniono procedurę podpisywania plików JPK profilem zaufanym, system będzie korzystał zamiast bezpośrednio z platformy https://epuap.gov.pl z nowej platformy https://obywatel.gov.pl/,
   • Zmieniono "Faktura usługowa" na "Faktura",
   • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików XML dla kontrahentów, których nazwy zawierały znaki końca linii,
   • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików INI przy zdefiniowanych kolumnach PKPiR zakupowych,
   • Poprawiono działanie opcji ujmowania pracowników z niezerowymi zaliczkami (działa i dla PIT-4 i PIT-4R),
   • Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych,
   • Poprawiono generowanie VAT-ZD dla kontrahentów z NIP zawierającym przedrostek PL,
   • Poprawiono import z pliku EDI++ (.epp) przy sprzedaży w cenach brutto,
   • Poprawiono wybieranie wspólnika dla podpisu JPK,
   • Poprawiono eksport do Płatnika,
   • Usunięto skrót "UPO-MF" z okna wysyłki e-deklaracji (Drukowanie UPO poprzez przycisk "Drukuj UPO"),
   • Uaktualnienie 2018.2.10, nie podpisane lub jako zip

   Uaktualnienie 2018.2.9 , nie podpisane  lub jako zip

   • !Zmieniono interfejs do http://mikro-jpk.mf.gov.pl po niezapowiadanej zmianie przez Ministerstwo Finansów,

   

   Skontaktuj się z nami

   Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

   604 814 422

   biuro@jaslan.pl